CatalaCA EspanolES
696 377 543
info@barbaadvocats.com

PROGRAMES DE COMPLIANCE, PENAL

La reforma del Codi Penal que va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2015, estableix que les persones jurídiques (societats mercantils, associacions i fundacions) seran penalment responsables dels delictes comesos pels seus representants legals, per les persones que estiguin per ells autoritzades i pels delictes comesos pels seus empleats. Aquest canvi en la normativa fa imprescindible que les empreses apliquin un pla de prevenció de delictes.

La Llei Orgànica 1/2015 de reforma del Codi Penal considera els models de prevenció de delictes com a possibles elements d'exoneració i atenuació de la responsabilitat penal de la persona jurídica, sempre que compleixin una sèrie de requisits.

La norma ISO 19600 és la referència internacional que estableix les bones pràctiques en matèria de gestió de l’acompliment i ajuda a gestionar entre uns altres el risc penal i conté les directrius per implantar i avaluar un sistema de gestió de compliance eficaç.

A BARBA ADVOCATS, comptem amb personal especialitzat en la implementació de sistemes eficaços de control de riscos penals i prevenció de comissió de delictes. Realitzem una due diligence completa per al diagnòstic i avaluació dels principals riscos penals de les entitats, establim programes de control i gestió dels riscos, facilitem la formació adequada, i desenvolupem sistemes de supervisió i seguiment.

El nostre objectiu és oferir a cada empresa el sistema de compliance més adequat atenent a les característiques de la seva organització i que asseguri el compliment exigit per les últimes reformes legilatives.

CONTACTI AMB NOSALTRES I SOL·LICITI EL SEU PRESSUPOST.

Comments are closed.